Foreningen behandler ikke klager over parkeringsafgifter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB).  

Foreningen har hjemsted i Århus. 

§ 2 Medlemmer 

Som medlemmer af foreningen kan alene optages private (ikke offentlige) virksomheder, der overvåger og på anden måde servicerer parkeringspladser. 

Ansøgning om optagelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der kan fastsætte nærmere optagelseskriterier (eksempelvis at ansøgeren dokumenterer at have en vis årlig omsætning, at servicere et vist antal parkeringsbåse eller at have udøvet virksomhed indenfor branchen i en vis periode).

Medlemskab træder først i kraft, når det af bestyrelsen fastsatte indmeldelsesgebyr såvel som det første medlemskontingent er betalt. 

Medlemskab er betinget af, at fælles regelsæt og de af foreningen i øvrigt fastlagte normer til stadighed efterleves. 

§ 3 Formål 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige, økonomiske, markedsføringsmæssige og andre interesser overfor offentligheden, herunder kunder, brugere, myndigheder, pressen og politiske beslutningstagere. 

Foreningen skal endvidere virke for at supportere og styrke medlemmerne internt, eksempelvis ved udarbejdelse af fælles regelsæt, etablering af et forum for erfaringsudveksling og undervisning og certificering af parkeringsvagter. 

§ 4 Medlemskontingent 

Det samlede medlemskontingents størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et budget for det indeværende og følgende regnskabsår. For op til 10.000 servicerede parkeringsbåse betaler hvert medlem et grundkontingent. Herudover betaler medlemmerne et til grundkontingentet svarende tillægskontingent for hver påbegyndte yderligere 10.000 parkeringsbåse. (For 45.000 parkeringsbåse betales således eksempelvis i alt et kontingent svarende til 5 x grundkontingentet). 

Det enkelte medlems kontingent opgøres på grundlag af antallet af servicerede parkeringsbåse den senest forudgående 1. januar. Antallet af parkeringsbåse såvel som opfyldelsen af eventuelle supplerende optagelseskriterier fastsat af bestyrelsen i h.t. § 2, stk. 2 kan dokumenteres ved erklæring afgivet af medlemmets/ansøgerens advokat eller registrerede eller statsautoriserede revisor. 

Foreningen og dennes bestyrelse er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger om antallet af de af de enkelte medlemmer servicerede parkeringsbåse fortroligt. 

Kontingentet skal være indbetalt til foreningen senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 

Betaler et medlem ikke kontingentet til forfaldstid, ophører medlemmets stemmeret på generalforsamlinger med virkning fra forfaldstidspunktet, og medlemskabet af foreningen ophører automatisk, såfremt kontingentet ikke fuldt ud er betalt senest 14 dage efter skriftligt påkrav. 

§ 5 Udmeldelse og eksklusion 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse senest 3 måneder før et kalenderårs udgang. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, undlader at følge dens regler og normer eller på anden måde skader dens interesser eller omdømme. En af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse. Et ekskluderet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af nogen del af det erlagte kontingent. 

§ 6 Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 personer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden og næstformanden dog vælges af generalforsamlingen. 

Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed. 

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den måtte finde hensigtsmæssigt. 

Foreningens daglige forretninger varetages af et sekretariat under ansvar overfor bestyrelsen. 

§ 7 Tegningsregler 

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af tre andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 

§ 8 Medlemmernes stemmevægt 

Hvert medlem har et stemmeantal svarende til det af pågældende betalte antal kontingentenheder. (45.000 parkeringsbåse svarer eksempelvis til 5 kontingentenheder og giver 5 stemmer) 

Intet medlem kan dog have et stemmeantal, der overstiger 1/3 af det samlede stemmeantal. 

§ 9 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. januar - 31. marts på en af bestyrelsen valgt lokalitet i Jylland, på Fyn eller på Sjælland. 

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel med følgende dagsorden: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab med status til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand og næstformand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  9. Eventuelt  

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmer.  

Ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræver dog 2/3 stemmeflerhed blandt alle stemmeberettigede, repræsenterede såvel som ikke tilstedeværende. Afgives mindst halvdelen af de repræsenterede stemmer, men ikke 3/4 af alle stemmer til fordel for ændring af vedtægterne, respektive foreningens opløsning, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor 2/3 af de afgivne stemmer kan vedtage forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer. 

Der kan gives møde på generalforsamlingen i h.t. fuldmagt. En mødende må højst afgive stemme på i alt to medlemmers vegne. 

Foreningen fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer, dog mindst 2 medlemmer, kræver dette. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen.  

Indkaldelsesvarslet er 14 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indkaldelsen.  

§ 11 Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  

Regnskabet skal være aflagt og godkendt af den generalforsamlingsvalgte revisor inden udsendelse af indkaldelsen til ordinær generalforsamling. 


Vedtaget på stiftende generalforsamling

Århus, den 6. november 2002. 

------------------------------------------

 

Retningslinjer for medlemsskab

Forretningsmæssige og etiske vilkår for optagelse i og medlemskab af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB)

  

1.                 Krav til medlemmet

Medlemmet skal være privat ejet (ikke offentlig/kommunal eller offentligt/kommunalt ejet).

Medlemmets primære formål skal være at beskæftige sig med drift af parkeringspladser, -huse og -kældre, herunder at udføre parkeringskontrol.

Medlemmet skal have forretningssted i Danmark.

Medlemmet skal have drevet virksomhed i mindst 12 måneder, før optagelse i brancheforeningen kan ske.

Medlemmet skal dokumentere at drive mindst 2.000 enheder (markerede eller umarkerede båse) for mindst 10 kunder.

Medlemmet må ikke udøve eller bidrage til udøvelse af aktiviteter, der er egnet til i negativ retning at påvirke medlemmets, branchens eller brancheforeningens omdømme.

 

2             Krav til medlemmets udøvelse af parkeringskontrol

Medlemmet skal udøve sin virksomhed i overensstemmelse med dansk lov og retspraksis og med gældende branchekutyme.

Medlemmets parkeringsvagter skal stedse kunne fremvise en ren straffeattest.

Parkeringsvagterne skal ved deres ansættelse og løbende gennemgå en grundig instruktion i alle forhold af relevans for parkeringsvagternes korrekte udførelse af deres funktioner.

Parkeringsvagterne skal under udøvelse af deres kontrolfunktion stedse være uniformeret og skal på forespørgsel ved forevisning af ID-kort kunne dokumentere at være ansat hos medlemmet.

Parkeringsvagter skal være fast aflønnet og må ikke modtage provision eller lignende aflønning, der er egnet til at sætte spørgsmålstegn ved vagternes objektive kontroludøvelse. Varetages et medlems kontrolopgaver af tredjemand, må heller ikke tredjemand honoreres resultatbestemt, og medlemmet skal sikre sig, at tredjemands parkeringsvagter, som til stadighed skal være fuldt uddannede i overensstemmelse med branchens professionelle krav, uden indskrænkninger er underlagt medlemmets instruktionsbeføjelser med hensyn til kontrolkriterier, annullation mv.

Medlemmer må ikke tillade kunder selv at foretage kontrol og pålægge kontrolgebyrer (egenkontrol).

  

3             Krav til behandling af kontrolgebyrer

Medlemmet skal have en daglig og fast bemanding, der behandler forespørgsler og klager over udstedte kontrolgebyrer.

Alle klager skal realitetsbehandles og skal besvares inden rimelig tid.

Inddrivelse af kontrolgebyr skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og god inkassoskik.

 

Vedtaget 21. marts 2016.

Dudal Webdesign