ID

Domænet dppb.dk er registreret til GNJP Alheimurinn ApS på vegne af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB).

Sitet dppb.dk drives af UNIVERSADVOKATER I/S (CVR 38140523), Vestergade 3, DK-8000 Aarhus C (advokat Jørgen Pedersen) på vegne DPPB.

DPPB administreres af advokat Jørgen Pedersen, UNIVERSADVOKATER I/S.


Sekretariat

Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening
c/o universadvokater
Vestergade 3, 8000 Aarhus C

89 34 35 36
mail@universadvokater.dk

Sekretariatsansvarlig:
advokat Jørgen Pedersen


Bestyrelse

DPPBs bestyrelsen udgøres. af:

 • Administrerende direktør Michael Christensen, Apcoa Parking Danmark A/S (næstformand)
 • Administrerende direktør Alex Pedersen, Q-Park A/S (formand)
 • Direktør Jess Pries-Hansen, COPARK A/S (bestyrelsesmedlem, revisor)

(Valgt på ordinær generalforsamling 9. februar 2024).


Persondata og cookies

1.   Ansvar for dine persondata

Dataansvarlig er advokat Jørgen Pedersen,UNIVERSADVOKATER I/S (CVR 38140523), Vestergade 3, DK-8000 Aarhus C (på vegne af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB).).

Henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske til mail@universadvokater.dk.


2.   Oplysninger, der indsamles og behandles

Vi behandler de persondata, som du overgiver til os, typisk i form af dit navn og din e-mailadresse.

Når du og andre besøger vores hjemmeside, indsamler vi via cookies data om navigationen på siderne for at vi kan se, hvilke afsnit af hjemmesiderne, der er størst interesse for.

 
3.   Formål med behandling af persondata

De persondata, du afgiver til os, bruges til forskellige formål afhængig af, hvad din henvendelse drejer sig om, navnlig

 • til at optimere vores hjemmeside og
 • til at sende de informationer, som du har anmodet om.

 
4.   Retsgrundlaget for behandling af persondata

Vi behandler persondata på basis af et af følgende retsgrundlag:

Opfyldelse af en aftale

Når du indgår en aftale med os, fx om at sende dig nyhedsmails, behandler vi dine persondata, som er nødvendige for at opfylde aftalen.

Legitim interesse

Når du beder os om at tage kontakt til dig, fx via en af formularerne på sitet, behandler vi de persondata, du afgiver, fordi de er nødvendige for at kunne kontakte og besvare din henvendelse.

Vi bruger ikke dine persondata til andet end den ønskede kontakt. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan gøre det ved henvendelse til e-mailadressen mail@universadvokater.dk.

Overholdelse af en retlig forpligtelse

Vi videregiver dine persondata i tilfælde, hvor vi i øvrigt er forpligtet til det ifølge lov. 

Samtykke 

Dit udtrykkelige eller stiltiende samtykke til at behandle dine persondata kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse til os. 

5.   Videregivelse af persondata

Vi videregiver i nødvendigt eller hensigtsmæssigt omfang relevante persondata til tredjemand.

 
6.   Tidsrum for opbevaring af persondata

Vi opbevarer kun persondata i den periode, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til din forbindelse med dppb.dk eller gældende lovgivning. Derefter sletter vi dem.

 
7.   Dine rettigheder

Du har ret til at

 • modtage oplysning om, hvilke data vi har registreret om dig,
 • få sådanne data berigtiget, hvis de er urigtige,
 • modtage en kopi af de persondata, der behandles,
 • få dine persondata slettet, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig,
 • anmode os om begrænsning af behandlingen af dine persondata til det nødvendige,
 • anmode os om at indstille udsendelse af information til dig,
 • i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, modtage dine persondata,
 • indgive en klage til en tilsynsmyndighed, og
 • tilbagekalde dit samtykke, hvis vi behandler dine persondata på basis af dit samtykke.

Henvendelse vedrørende dine rettigheder kan ske til e-mailadressen mail@universadvokater.dk.

 
8.   Andre hjemmesider

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. DPPB's persondatapolitik gælder kun for egne hjemmesider.


 

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB). 

Foreningens hjemsted er Århus.

 

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan alene optages private (ikke offentlige) virksomheder, der overvåger og på anden måde servicerer parkeringspladser.

Ansøgning om optagelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der kan fastsætte nærmere optagelseskriterier (eksempelvis at ansøgeren dokumenterer at have en vis årlig omsætning, at servicere et vist antal parkeringsbåse eller at have udøvet virksomhed indenfor branchen i en vis periode).

Medlemskab træder først i kraft, når det af bestyrelsen fastsatte indmeldelsesgebyr såvel som det første medlemskontingent er betalt.

Medlemskab er betinget af, at fælles regelsæt og de af foreningen i øvrigt fastlagte normer til stadighed efterleves.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige, økonomiske, markedsføringsmæssige og andre interesser over for offentligheden, herunder kunder, brugere, myndigheder, pressen og politiske beslutningstagere.

Foreningen skal endvidere virke for at supportere og styrke medlemmerne internt, eksempelvis ved udarbejdelse af fælles regelsæt, etablering af et forum for erfaringsudveksling og undervisning og certificering af parkeringsvagter.

 

§ 4 Medlemskontingent

Det samlede medlemskontingents størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et budget for det indeværende og følgende regnskabsår. For op til 10.000 servicerede parkeringsbåse betaler hvert medlem et grundkontingent. Herudover betaler medlemmerne et til grundkontingentet svarende tillægskontingent for hver påbegyndte yderligere 10.000 parkeringsbåse. (For 45.000 parkeringsbåse betales således eksempelvis i alt et kontingent svarende til 5 x grundkontingentet).

Det enkelte medlems kontingent opgøres på grundlag af antallet af servicerede parkeringsbåse den senest forudgående 1. januar. Antallet af parkeringsbåse såvel som opfyldelsen af eventuelle supplerende optagelseskriterier fastsat af bestyrelsen i h.t. § 2, stk. 2 kan eventuelt kræves dokumenteret ved erklæring afgivet af medlemmets/ansøgerens advokat eller registrerede eller statsautoriserede revisor.

Foreningen og dennes bestyrelse er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger om antallet af de af de enkelte medlemmer servicerede parkeringsbåse fortroligt.

Foreningens bestyrelse kan, hvis dette skønnes fornødent, i løbet af foreningsåret efter samme fordelingsnøgle foretage opkrævning af ekstraordinært kontingent. Sådanne opkrævninger forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Kontingenter skal være indbetalt til foreningen senest 14 dage efter opkrævningens modtagelse.

Betaler et medlem ikke kontingentet til forfaldstid, ophører medlemmets stemmeret på generalforsamlinger med virkning fra forfaldstidspunktet, og medlemskabet af foreningen ophører automatisk, såfremt kontingentet ikke fuldt ud er betalt senest 14 dage efter skriftligt påkrav.

 

§ 5 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse senest 3 måneder før et kalenderårs udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, undlader at følge dens regler og normer eller på anden måde skader dens interesser eller omdømme. En af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse. Et ekskluderet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af nogen del af det erlagte kontingent.

 

§ 6 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden og næstformanden dog vælges af generalforsamlingen.

Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfæl-de af stemmelighed.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den måtte finde hensigtsmæssigt.

Foreningens daglige forretninger varetages af et sekretariat under ansvar overfor bestyrelsen.

 

§ 7 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af tre andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 8 Medlemmernes stemmevægt

Hvert medlem har et stemmeantal svarende til det af pågældende betalte antal kontingentenheder. (45.000 parkeringsbåse svarer eksempelvis til 5 kontingentenheder og giver 5 stemmer)

Intet medlem kan dog have et stemmeantal, der overstiger 1/3 af det samlede stemmeantal.

 

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. januar - 31. maj på en af bestyrelsen valgt lokalitet i Jylland, på Fyn eller på Sjælland. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes digitalt eller telefonisk.

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab med status til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand og næstformand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 9. Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Fristerne for indkaldelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlinger kan fraviges efter énstemmig beslutning. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmer. 

Ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræver dog 2/3 stemmeflerhed blandt alle stemmeberettigede, repræsenterede såvel som ikke til-stedeværende. Afgives mindst halvdelen af de repræsenterede stemmer, men ikke 3/4 af alle stemmer til fordel for ændring af vedtægterne, respektive foreningens opløsning, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor 2/3 af de afgivne stemmer kan vedtage forslaget uden hensyn til antallet af repræsen-terede stemmer.

Der kan gives møde på generalforsamlingen i h.t. fuldmagt. En mødende må højst afgive stemme på i alt to medlemmers vegne.

Foreningen fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer, dog mindst 2 medlemmer, kræver dette. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen. 

Indkaldelsesvarslet er 14 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indkaldelsen. 

 

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet skal være aflagt og godkendt af den generalforsamlingsvalgte revisor inden udsendelse af indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

Som enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 21. juni 2021.

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.