Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening (DPPB). 

Foreningens hjemsted er Århus.

 

§ 2 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan alene optages private (ikke offentlige) virksomheder, der overvåger og på anden måde servicerer parkeringspladser.

Ansøgning om optagelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der kan fastsætte nærmere optagelseskriterier (eksempelvis at ansøgeren dokumenterer at have en vis årlig omsætning, at servicere et vist antal parkeringsbåse eller at have udøvet virksomhed indenfor branchen i en vis periode).

Medlemskab træder først i kraft, når det af bestyrelsen fastsatte indmeldelsesgebyr såvel som det første medlemskontingent er betalt.

Medlemskab er betinget af, at fælles regelsæt og de af foreningen i øvrigt fastlagte normer til stadighed efterleves.

 

§ 3 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles faglige, økonomiske, markedsføringsmæssige og andre interesser over for offentligheden, herunder kunder, brugere, myndigheder, pressen og politiske beslutningstagere.

Foreningen skal endvidere virke for at supportere og styrke medlemmerne internt, eksempelvis ved udarbejdelse af fælles regelsæt, etablering af et forum for erfaringsudveksling og undervisning og certificering af parkeringsvagter.

 

§ 4 Medlemskontingent

Det samlede medlemskontingents størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et budget for det indeværende og følgende regnskabsår. For op til 10.000 servicerede parkeringsbåse betaler hvert medlem et grundkontingent. Herudover betaler medlemmerne et til grundkontingentet svarende tillægskontingent for hver påbegyndte yderligere 10.000 parkeringsbåse. (For 45.000 parkeringsbåse betales således eksempelvis i alt et kontingent svarende til 5 x grundkontingentet).

Det enkelte medlems kontingent opgøres på grundlag af antallet af servicerede parkeringsbåse den senest forudgående 1. januar. Antallet af parkeringsbåse såvel som opfyldelsen af eventuelle supplerende optagelseskriterier fastsat af bestyrelsen i h.t. § 2, stk. 2 kan eventuelt kræves dokumenteret ved erklæring afgivet af medlemmets/ansøgerens advokat eller registrerede eller statsautoriserede revisor.

Foreningen og dennes bestyrelse er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger om antallet af de af de enkelte medlemmer servicerede parkeringsbåse fortroligt.

Foreningens bestyrelse kan, hvis dette skønnes fornødent, i løbet af foreningsåret efter samme fordelingsnøgle foretage opkrævning af ekstraordinært kontingent. Sådanne opkrævninger forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

Kontingenter skal være indbetalt til foreningen senest 14 dage efter opkrævningens modtagelse.

Betaler et medlem ikke kontingentet til forfaldstid, ophører medlemmets stemmeret på generalforsamlinger med virkning fra forfaldstidspunktet, og medlemskabet af foreningen ophører automatisk, såfremt kontingentet ikke fuldt ud er betalt senest 14 dage efter skriftligt påkrav.

 

§ 5 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse senest 3 måneder før et kalenderårs udgang.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål, undlader at følge dens regler og normer eller på anden måde skader dens interesser eller omdømme. En af bestyrelsen truffet beslutning om eksklusion skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse. Et ekskluderet medlem kan ikke gøre krav på tilbagebetaling af nogen del af det erlagte kontingent.

 

§ 6 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden og næstformanden dog vælges af generalforsamlingen.

Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende i tilfæl-de af stemmelighed.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den måtte finde hensigtsmæssigt.

Foreningens daglige forretninger varetages af et sekretariat under ansvar overfor bestyrelsen.

 

§ 7 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af tre andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

§ 8 Medlemmernes stemmevægt

Hvert medlem har et stemmeantal svarende til det af pågældende betalte antal kontingentenheder. (45.000 parkeringsbåse svarer eksempelvis til 5 kontingentenheder og giver 5 stemmer)

Intet medlem kan dog have et stemmeantal, der overstiger 1/3 af det samlede stemmeantal.

 

§ 9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. januar - 31. maj på en af bestyrelsen valgt lokalitet i Jylland, på Fyn eller på Sjælland. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes digitalt eller telefonisk.

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab med status til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand og næstformand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  9. Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Fristerne for indkaldelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger og fremsendelse af forslag til behandling på generalforsamlinger kan fraviges efter énstemmig beslutning. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de repræsenterede stemmer. 

Ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræver dog 2/3 stemmeflerhed blandt alle stemmeberettigede, repræsenterede såvel som ikke til-stedeværende. Afgives mindst halvdelen af de repræsenterede stemmer, men ikke 3/4 af alle stemmer til fordel for ændring af vedtægterne, respektive foreningens opløsning, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor 2/3 af de afgivne stemmer kan vedtage forslaget uden hensyn til antallet af repræsen-terede stemmer.

Der kan gives møde på generalforsamlingen i h.t. fuldmagt. En mødende må højst afgive stemme på i alt to medlemmers vegne.

Foreningen fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer, dog mindst 2 medlemmer, kræver dette. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget anmodningen. 

Indkaldelsesvarslet er 14 dage, og dagsordenen bekendtgøres ved indkaldelsen. 

 

§ 11 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet skal være aflagt og godkendt af den generalforsamlingsvalgte revisor inden udsendelse af indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

 

Som enstemmigt vedtaget på generalforsamling den 21. juni 2021.

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.