DPPBs medlemmer er forpligtet til at følge de regler, der fremgår af branchekodeksen og af foreningens standardregler.

DPPBs vedtægter og Retningslinier for medlemskab regulerer ligeledes medlemmernes virksomhed.

Medlemskab af brancheforeningen er således pladsejeres og
parkanters sikkerhed for, at branchens etiske standarder efterleves.

Branchekodeks

Kontrolafgifter

Udstedelse af kontrolafgifter bør ske ud fra bl.a. et konsekvens-, et forsigtigheds- og et lighedsprincip.

Konsekvensprincippet indebærer, at konstaterede ikke ubetydelige overtrædelser af det skiltede reglement afgiftsbelægges, idet håndhævelsen ellers får karakter af vilkårlighed. Ikke sanktionsværdig handlemåde bør ikke forbydes.

Forsigtighedsprincippet indebærer, at rimelig tvivl om, hvorvidt en parkering er foretaget i overensstemmelse med parkeringsreglementet, eller hvorvidt reglementet er tilstrækkeligt skiltet, kommer parkanten til gode, således at en kontrolafgift i givet fald ikke udstedes.

Lighedsprincippet indebærer, at to i princippet ens forseelser udløser den samme sanktion, bortset fra tilfælde hvor forsigtighedsprincippet måtte tilsige andet.

Observationstid

Det er ikke et generelt krav, at der registreres (dokumenteres) en vis observationstid.

Konstatering af forseelsen, udfærdigelse af kontrolbilaget, eventuel fotografering og aflevering af kontrolbilaget m.v. må antages altid som minimum at tage 3-6 minutter. Det er derimod et generelt krav, at al dokumentering foretages omhyggeligt, og at alle registrerede informationer dobbelttjekkes.

Det tidsmæssige element indgår imidlertid for nogle forseelsers vedkommende som en del af selve forseelsen, og i disse tilfælde skal observationstiden registreres (dokumenteres). Det gælder således overtrædelse af parkeringsforbud, hvor man for private områder generelt har valgt at følge Færdselslovens definition af parkering (§ 2,18), således at en standsning kortere end 3 minutter ikke betragtes som parkering. I sådanne tilfælde bør minimumsobservationstiden være 3-6 minutter. I situationer med standsnings- og/eller parkeringsforbud, men tilladt af- og pålæsning bør observationstiden som minimum tilsvarende være 3-6 minutter, men vil oftest skulle være længere, helt afhængigt af de konkrete forhold på stedet (afstand fra køretøjet til destinationen, køretøjets type, ærindets karakter etc.

Ved parkering på handicapplads uden gyldigt handicapkort og ved overtrædelse af standsningsforbud kræves ingen dokumenteret observationstid (0 minutter).

Kontrolbilag

Kontrolbilaget kan være et håndskrevet kontrolkort eller en maskinelt udskrevet kontrolstrimmel.


Det udfyldte kontrolbilag skal som minimum indeholde oplysning om 

  • forseelsesstedet
  • forseelsesdato og- klokkeslæt
  • køretøjets registreringsnummer
  • en kortfattet (standardiseret) beskrivelse af forseelsen
  • observationstiden (fra/til klokkeslæt), når dette er relevant
  • registreringer vedrørende eventuel ventilkontrol
  • den pålagte kontrolafgifts størrelse i DKK
  • konto, hvortil betaling kan ske
  • betalingsfrist
  • klagemulighed.

Dokumentationskrav

Dokumentationen for en parkeringsforseelse skal som minimum bestå af et korrekt udfyldt kontrolbilag.

Hvor det med rimelighed er muligt at optage fotografier, bør dokumentationen tillige bestå af et eller flere fotografier.

Yderligere dokumentation kan navnlig være en skitse udfærdiget af parkeringsvagten, parkeringsvagtens interne notater og parkeringsvagtens forklaring i retten.

Som den eneste dokumentation gives kontrolbilaget på stedet til parkanten, typisk ved anbringelse under en vinduesvisker, således at parkanten har mulighed for straks at orientere sig om forseelsen.

Det er en helt naturlig konsekvens af, at der stilles formelle krav til parkeringsoperatørens dokumentation, at denne kun kan anfægtes af parkanten, hvis der forelægger moddokumentation af en vis bevismæssig vægt.

Kontrolafgifter pålagt køretøjer tilhørende staten, kommuner m.fl.

Betaling skal ske som anført på kontrolkortet/kontrolstrimlen. Det kan således ikke forlanges, at et parkeringsselskab foretager digital fakturering.

Udrykningskøretøjer og lign. (politi, brandvæsen, sygetransporter mv.)

Når det fremgår, at et udrykningskøretøj er parkeret i strid med parkeringsreglementet i forbindelse med en udrykning, bør der normalt ikke pålægges køretøjet nogen kontrolafgift. Fremgår det efter en rimelig observationstid ikke, at udrykningskøretøjet er parkeret i forbindelse med en akut opgave, kan der dog pålægges en kontrolafgift.

Kontrolafgifter pålagt anonyme eller skiltede akutkøretøjer i funktion kan normalt ikke forventes annulleret på grundlag af en henvendelse fra køretøjets fører, men kun efter henvendelse fra pågældendes overordnede.

Parkeringsvagter 

Parkeringsvagter skal stedse kunne fremvise en ren straffeattest.

Parkeringsvagter skal ved deres ansættelse og løbende gennemgå en grundig instruktion i alle forhold af relevans for parkeringsvagternes korrekte udførelse af deres funktioner.

Parkeringsvagter skal under udøvelse af deres kontrolfunktion stedse være uniformeret og skal på forespørgsel ved forevisning af ID-kort kunne dokumentere at være ansat hos parkeringsoperatøren.

Parkeringsvagter skal være fast aflønnet og må ikke modtage provision eller lignende aflønning, der er egnet til at sætte spørgsmålstegn ved vagternes objektive kontroludøvelse. Varetages en parkeringsoperatørs kontrolopgaver af tredjemand, må heller ikke tredjemand honoreres resultatbestemt, og parkeringsoperatøren skal sikre sig, at tredjemands parkeringsvagter, som til stadighed skal være fuldt uddannede i overensstemmelse med branchens professionelle krav, uden indskrænkninger er underlagt parkeringsoperatørens instruktionsbeføjelser med hensyn til kontrolkriterier, annullation mv.

Parkeringsoperatører må ikke tillade kunder selv at foretage kontrol og pålægge kontrolgebyrer (egenkontrol).

Klagebehandling

Parkeringsoperatører skal opretholde et kontor, hvortil parkanter, der er blevet pålagt en kontrolafgift, kan rette henvendelse med forespørgsel om eller klage over afgiften. Operatøren kan fastlægge rimelige regler for, hvorledes henvendelse kan ske og kan eksempelvis forlange, at parkantens fulde navn og kontaktoplysninger, køretøjets registreringsnummer, kontrolafgiftens løbenummer og lign. oplyses, og at kommunikation kun sker på en måde, der ikke kan kompromittere medarbejderes personlige sikkerhed, IT-sikkerhed m.v.

Klager skal besvares høfligt, indenfor rimelig tid og så individuelt, som den enkelte forseelse og forseelsestype med rimelighed tilsiger.


Nedsættelse af parkeringsafgifter pga. individuelle forhold (fx studerende)?

Det er en ganske udbredt opfattelse, at studerende kan opnå parkeringsafgifter, der er pålagt af private parkeringsoperatører, nedsat.

Det er op til den enkelte operatør at afgøre, om man vil yde "studenterrabat", men de færreste, om nogen, gør det.

Parkeringsbrancheforeningens medlemmer er også frit stillet i så henseende, men intet medlem har valgt at yde rabat til særlige persongrupper. Årsagen hertil er bl.a. at rabatordninger ikke i praksis kan administreres "fair" for alle. Som studerende kan man godt have en pæn indtægt eller formue, og studerende generelt er måske ikke økonomisk ringere stillet end fx pensionister, personer på overførselsindkomst eller personer i øvrigt med begrænset økonomisk råderum.

En anden grund er, at fx studerende naturligvis må betale samme pris for at parkere som andre bilister og generelt må følge de samme parkeringsregler. Når der gælder, og nødvendigvis  gælde, ens priser for at parkere i overensstemmelse med reglerne, giver det ikke mening, at der gives rabat på at overtræde reglerne.Senest ændret
15. august 2022

-----------------

Der henvises supplerende til de af DPPB udarbejdede Standardregler for regulerede private parkeringsområder i Danmark. Standardreglerne gengiver nogle af de vilkår, der gælder for parkering på private parkeringsområder, men oftest ikke fremgår af skiltningen på områderne.

Medlemskab af DPPB forudsætter, at kodeks følges.

 

Standardregler for regulerede private parkeringsområder i Danmark

Det er afgørende, at teksterne på private parkeringsskilte er så tilpas udtømmende, at ingen parkant med rimelighed kan påstå ukendskab til reglerne. Samtidig er det også afgørende, at skiltningen ikke gøres uoverskuelig af en mængde detailregler, som må forudsættes bekendt, fx fordi de har været fulgt af alle i mange år, og/eller fordi de samme regler gælder på offentlige veje og parkeringsarealer.

DPPBs standardregler omtaler nogle af disse typisk uskiltede regler. Reglerne er generelt udtryk for mangeårig praksis og må antages at gælde for alle regulerede private parkeringspladser også uden at være skiltet på den enkelte plads. De er således ikke som sådan fastlagt af DPPB, men er en gengivelse af fast praksis, som foreningen opfatter den.

Det gengivne regelsæt er ikke udtømmende. Reglerne kan være fraveget på den enkelte plads.

Der henvises supplerende til den af DPPB udfærdigede Branchekodeks for private parkeringsoperatører i Danmark. Kodeksen fastlægger generelle regler for operatørernes virksomhed.

----------------

Handicapkøretøjer

Medmindre andet er anført på skiltningen, gælder på private parkeringsområder de samme regler for handicapkøretøjer som for andre køretøjer. Der skal således i givet fald anvendes P-skive, betales for parkering m.v.

Flere kontrolafgifter for samme forseelse

Flere kontrolafgifter kan pålægges for samme forseelse, men kun hvis dette udtrykkeligt er anført på parkeringsområdets skilte (Fx Ved overtrædelse af reglementet pålægges en kontrolafgift pr. påbegyndt døgn).

DPPBs medlemmer pålægger (fastholder) maksimalt 4 kontrolafgifter for samme forseelse, medmindre der er grund til at antage, at der er tale om bevidst overtrædelse af et betalingsreglement, hvorefter parkeringsafgiften udgør et større beløb end 4 kontrolafgifter.

Standsning og parkering

Begreberne standsning og parkering på private parkeringspladsers skilte m.v. defineres i overensstemmelse med Færdselslovens tilsvarende begreber.

Haveri, motorstop m.v.

Mener føreren af et køretøj, at det pga. køretøjets stand er umuligt eller uforsvarligt at fjerne det fra parkeringspladsen, skal føreren under forruden, let synligt udefra, placere en seddel med teksten Parkeret pga. havari eller lignende samt angivelse af, hvornår køretøjet forventes fjernet.

Man må dog, på trods af en sådan seddel, påregne at blive pålagt en parkeringsafgift. Sker dette, og ønsker man at klage herover, skal man rette henvendelse til parkeringsselskabet med dokumentation for problemet (fx kopi af faktura for borttransport). Det beror herefter på parkeringsselskabets konkrete skøn, hvorvidt afgiften fastholdes eller frafaldes.

Henstilles et ikke færdselsegnet køretøj eller undlades det fjernet fra en parkeringsplads, hvor der er betalingspligt, skal man betale for pladsen på samme måde, som hvis køretøjet var fuldt funktionsdygtigt.

Er der ikke tale om en betalingsparkeringsplads, vil parkeringsselskabet ved sin afgørelse blandt andet lægge vægt på, hvor længe køretøjet henstår. Køretøjet kræves typisk fjernet indenfor nogle få timer og kun yderst sjældent accepteres mere end 24 timers henstilling.


Senest ændret
marts 2013

Modtag nyhedsmails?

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbrevet her.

Tilmeld dig her, hvis du vil modtage DPPBs nyhedsbrev om nye indlæg på dppb.dk

Skriv dit navn og din e-mailadresse og klik TILMELD.

Læs om nyhedsbreve.