Foreningen behandler ikke klager over parkeringsafgifter

Pressemeddelelse af 2. februar 2017 om Domstolsstyrelsens holdning til parkeringsankenævn

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har som bekendt udarbejdet et udkast til forslag til ændring af færdselsloven, hvorefter der indføres et klagenævn vedrørende privat pålagte parkeringsafgifter.

Domstolsstyrelsen, der er en uafhængig del af Justitsministeriet, har nu den 1. februar 2017 afgivet den i kopi vedhæftede udtalelse vedrørende udkastet. Udtalelsen, der falder i tråd med parkeringsbrancheforeningens synspunkter, indeholder en meget skarp kritik af forslaget og de ledsagende bemærkninger.

Advokat Jørgen Pedersen, der er ansvarlig for brancheforeningens sekretariat, siger: - Jeg kan ikke mindes at have set tilsvarende skarp og åben kritik fremsat mod ét ministeriums lovarbejde af et andet ministerium – eller som her af en styrelse, der svæver et sted mellem domstolene og Justitsministeriet.

- Domstolsstyrelsens svar ligger helt på linje med brancheforeningens synspunkter. Parkanternes interesser er rent juridisk allerede godt varetaget af domstolene. Forslaget baserer sig til dels på forarbejder, der indeholder rene postulater, slutter Jørgen Pedersen.

Læs Domstolsstyrelsens udtalelse.

Pressemeddelelse af 29. februar 2016 om provisionsaflønning af P-vagter

Det har i mange år været betragtet som et selvfølgeligt brancheetisk krav, at parkeringsvagter ikke må være provisionslønnede, da det kan sætte spørgsmålstegn ved vagtens objektivitet i forbindelse med pålæggelse af parkeringsafgifter..

Siden 2003 har det således fremgået af Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforenings (DPPBs) regler, at parkeringsvagter ikke må være provisionslønnede. Brancheforeningens medlemmer – Apcoa, Q-Park og Parkeringsgruppen – har naturligvis til stadighed fulgt disse regler.

Desværre må DPPB konstatere, at der i branchen findes eksempler på selskaber, som ikke lever op til dette helt naturlige krav.

Næstformand i brancheforeningen, direktør Alex Pedersen, Q-Park siger: - Vi er også blevet opmærksom på, at det forekommer, at et parkeringsselskab lader tredjemand, f.eks. et vagtselskab, udføre parkeringskontrol på sådanne vilkår, at vagtselskabets indtægt er afhængig af, hvor mange kontrolafgifter der udskrives.

Ifølge direktør i Apcoa, Michael Christensen, nytiltrådt formand for foreningen, har DPPB endvidere konstateret, at der findes parkeringsselskaber, som lader deres kunder foretage parkeringskontrollen selv. - Det er naturligvis ikke i orden, at personer, som ikke har den fornødne viden og uddannelse, og som måske har en uvedkommende dagsorden, selv går og udsteder parkeringsafgifter, siger han.

- Ingen af brancheforeningens medlemmer tillader egenkontrol eller betaler provision til parkeringsvagter eller andre, siger Jørgen Pedersen, der er direktør i Parkeringsgruppen. – Vi har imidlertid netop ændret DPPBs etiske regler, således at det nu utvetydigt fremgår, at egenkontrol  og provisionsbetaling, også til ”mellemled” som et vagtselskab, er forbudt.

Pressemeddelelse af 7. september 2017 om certificering af parkeringsvagter i private parkeringsselskaber

Den private parkeringsbrancheforening, hvis medlemmer er Apcoa Parking, Q-Park og UNIVERSPARKERING, etablerede tidligere på året P-AKADEMIET, hvis opgave det er at uddanne og efteruddanne parkeringsvagter og andre parkeringsfaglige medarbejdere.

Brancheforeningens formand, direktør Alex Pedersen, Q-Park, udtaler: - De tre parkerings­selskaber, der er medlemmer af DPPB, har i mange år selv foretaget en struktureret uddannelse af deres P-vagter, og det vil fortsætte. Men foreningen har fundet, at tiden er inde til også at give mulighed for uddannelse i brancheregi og for en certificering af de P-vagter, der deltager i kurserne.

Det første kursus gennemførtes i slutningen af august for 25 P-vagter fra de tre selskaber, og de næste kurser forventes afholdt i november og februar. P-vagter fra selskaber, der ikke er tilsluttet brancheforeningen, vil få mulighed for at deltage i fremtidige kurser.

P-AKADEMIET (www.p-akademiet.dk), der har været undervejs i flere år, lanceredes nogen­lunde samtidig med, at Dansk Folkeparti og SF i foråret fremsatte et beslutningsforslag om indførelse af obligatorisk uddannelse for P-vagter. Beslutningsforslaget blev ikke vedtaget i den seneste folketingssamling.

Brancheforeningens tre medlemmer følger i forvejen beslutningsforslagets øvrige bestem­mel­ser om at P-vagter skal have en ren straffeattest, ikke må være provisionslønnet og skal bære uniform med synligt identitetskort, og om at behandlingen af klager skal være saglig.

Pressemeddelelse af 3. marts 2016 om en overfortoket landsretsdom

En dom afsagt af Vestre Landsret den 12. februar 2016 vedrørende en P-afgift pålagt i Herning af et privat parkeringsselskab har i de seneste dage trukket presseoverskrifter som "Dom: Slip for p-afgift ved at skjule chaufførens navn. – Man er ikke forpligtet til at afsløre føreren af en ulovligt parkeret bil. Derfor slipper mand for p-afgift".

Parkeringsbrancheforeningen finder grund til kraftigt at advare mod de konklusioner, man som almindelig læser måske kan fristes til at drage heraf. Det kan blive ganske bekosteligt at følge pågældende mediers "råd".

Retspraksis indtil afsigelsen af Vestre Landsrets dom kan kort sammenfattes således:

  • Når en person er registreret som ejer og bruger af bilen, påhviler det ham at sandsynliggøre, at det ikke er ham, der har foretaget parkeringen. (U.2015.27H).
  • Om det kan betragtes som sandsynliggjort, beror på en konkret bedømmelse i hver enkelt tilfælde.
  • En forklaring om at man ofte låner bilen ud til andre, men ikke konkret kan huske, hvem der havde lånt den på forseelsestidspunktet, eller om at man ikke vil oplyse, hvem man havde lånt den til, gør ikke, at man som bilejer går fri (U.2005.1634V og U.2013.1979V).
  • Nægter en bilejer at oplyse, hvem der havde rådighed over hans bil på forseelsestidspunktet, kan ejeren indkaldes til retten for at afgive forklaring herom under strafansvar (U.2005.1972Ø). – Bilejerens nærtstående familiemedlemmer, fx en ægtefælle, kan dog som hovedregel ikke pålægges at afgive forklaring (U.2005.3053Ø).
  • Har en medarbejder rådighed over sin arbejdsgivers bil, hæfter arbejdsgiveren for en eventuel P-afgift, hvis parkeringen er foretaget i forbindelse med arbejde for arbejdsgiveren (U.2008.1715V).

 

Spørgsmålet er herefter, om Vestre Landsrets-dommen fra februar har ændret den hidtidige praksis.

- Nej, siger advokat Jørgen Pedersen, der er ansvarlig for DPPBs sekretariat.

I sagen forklarede bilejeren, en fritidslandmand, at han kørte i marken med sin traktor på det tidspunkt, hvor parkeringsforseelsen fandt sted, og ville ikke oplyse, hvem bilen var udlånt til. Hans hustru og to børn havde også adgang til at benytte bilen. En nabo forklarede som vidne, at han pågældende dag havde set bilejeren på traktoren, men var noget usikker på tidspunktet.

To af landsrettens tre dommere fandt, at bilejeren med sin og naboens forklaring konkret havde sandsynliggjort, at bilejeren ikke selv havde benyttet bilen på forseelsestidspunktet. Den tredje dommer fandt, at han ikke havde sandsynliggjort, at han ikke havde benyttet bilen.

Bilejeren kunne kun slippe godt fra ikke at oplyse, hvem der havde benyttet bilen, fordi retsplejelovens regler giver ham ret til at nægte at forklare mod nære familiemedlemmer.

- Der er således intet nyt under solen med den seneste landsretsdom, siger Jørgen Pedersen og advarer mod at tro, at man så let som beskrevet i dele af pressen kan slippe for en parkeringsafgift. – Det kan koste dyrt i sagsomkostninger at følge den linje, og det kan da gå helt galt, hvis man skulle glemme, at man har pligt til at tale sandt i retten. Det kan koste straf, slutter Jørgen Pedersen.

Dudal Webdesign